mirakul.hrMirakul

mirakul.hr Profile

mirakul.hr

Title:Mirakul

Description:Mirakul d.o.o. je konzultantska tvrtka specijalizirana za edukaciju i poslovno savjetovanje poduzetnika i managera te izdava? poslovnog ?asopisa BIZdirekt.

Keywords:BIZdirekt, mirakul, poslovni ?asopis

Discover mirakul.hr website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

mirakul.hr Information

Website / Domain: mirakul.hr
Website IP Address: 178.218.165.116
Domain DNS Server: ns2.mojsite.com,ns1.mojsite.com

mirakul.hr Rank

Alexa Rank: 2765434
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

mirakul.hr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $5,649
Daily Revenue: $15
Monthly Revenue: $464
Yearly Revenue: $5,649
Daily Unique Visitors: 1,424
Monthly Unique Visitors: 42,720
Yearly Unique Visitors: 519,760

mirakul.hr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Date Sat, 18 Nov 2017 16:55:10 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=UTF-8

mirakul.hr Keywords accounting

Keyword Count Percentage
BIZdirekt 4 0.26%
mirakul 11 0.56%
poslovni ?asopis 0 0.00%

mirakul.hr Similar Website

Domain WebSite Title
sanyu-technos.co.jp 姅幃夛幮 僒儞儐僥僋僲僗
refola.it Refola
boisebahai.org Bah?'? Community of Boise Website - Boise, Idaho, USA
fionawilsoninteriors.co.uk Fiona Wilson Interiors
fitnessandweightloss.net Fitness And Weight Loss Tips
banglesnbaubles.com Bangles n Baubles, jewelry for every style
alexandrawilsoninteriors.co.uk Bedfordshire and Northamptonshire based interior designerAlexandra Wilson Interiors | Interior Desi...
imnuts.org imnuts ? A day in the life of Android
braelochgolfclub.org Brae Loch Country Club
mdhandgunclass.com Maryland Handgun Class and Training
grmconsultingltd.com Financial Consultancy, Accounting & Taxation Consultancy Services, Information Technology & Human R...
toyotapozarica.com.mx Megamotors Nippon, S. de R.L. de C.V (Toyota Poza Rica), Veracruz
ccc-boise.org The Cornerstone – Becoming a Community that Lives and Loves in Jesus Christ
ncpsc.edu.bd Nirjhor Cantonment Public School & College | Just another WordPress site
miltonkeynesvanrental.co.uk Van Hire And Car Hire - Bletchley, Milton Keynes - Milton Keynes Van Rental
bestgiftideas.top 2016 Gardener | All Garden - Patio - Landscape Design Ideas
cfsfitnessandstrength.com CFS Fitness and Strength | CFS Fitness and Strength
ahjiren.com 安徽济人药业有限公司

mirakul.hr Traffic Sources Chart

mirakul.hr Alexa Rank History Chart

mirakul.hr aleax

mirakul.hr Html To Plain Text

Mirakul Mirakul O nama Tim Partneri Linkovi Press kit Galerija Novosti BIZdirekt Impressum Distribucija i profil primatelja Cjenik ogla?avanja MediaKIT Arhiva Edukacijski centar Pregled edukacija Akademija Najave seminara Arhiva odr?anih seminara InHouse Prijavnica Kontakt Konferencije Lideri za lidere Organizatori Program Panelisti Kotizacija Prijava Kontakti Eventi BIZparty Reference Karijera Prijava za posao Otvoreni natje?aji Kontakt Mirakul.hr Mirakul d.o.o. je konzultantska tvrtka specijalizirana za edukaciju i poslovno savjetovanje poduzetnika i managera te izdava? poslovnog ?asopisa BIZdirekt. BIZ Direkt Edukacijski centar Konferencije TEMA BROJA E-commerce POSEBNI PRILOZI Energetika Drvna industrija Za?tita na radu Poduzetni?ke potporne institucije INTERVJU MJESECA Sofija ?mitran #70 Pogledaj Izrada komunikacijske strategije i kreiranje marketing plana – 8. rujna 2016., Zagreb Definiranje komunikacijske strategije je proces koji, polaze?i od marketin?ke strategije, odnosno od samog proizvoda ili usluge, definira kojem se ciljnom tr?i?tu obra?amo, koje su osnovne komunikacijske poruke koje ?elimo prenijeti i na koji na?in su izre?ene, kroz koje kanale ?emo distribuirati poruku, te kojom dinamikom. Seminar je zami?ljen kao interaktivan i sadr?avat ?e niz primjera iz svjetske i lokalne prakse, kao i radionice koje ?e polaznicima pomo?i da primijene prezentirane alate. Efikasno upravljanje i organizacijske vje?tine – 9. rujna 2016., Zagreb Uzimaju?i u obzir da je za uspje?nost svakog pojedinca potrebna socijalna i emotivna inteligencija, poznavanje organizacije i poslovnih procesa, razumijevanje poslovnih ciljeva te njihovo povezivanje s osobnim ciljevima, kao i prepoznavanje i upravljanje vlastitim kompetencijama, prednostima, ali i manama, seminar je strukturiran na na?in da osigura osnove u svim ovim segmentima, a iznad svega razumijevanje kako se objedinjavanjem ovih segmenata posti?e osobna i poslovna u?inkovitost. SEO-Optimizacija web stranica za tra?ilice – 9. rujna 2016., Zagreb SEO (Search Engine Optimization) ?esto nazivaju i ogla?avanje bez novaca. To ne zna?i da je besplatno! To samo zna?i da postoji mogu?nost dobrim SEO rje?enjima svoje web-sjedi?te promovirati bez ulaganja. Nau?it ?ete kako otkriti najve?u tajnu dana?njeg Interneta – kako radi Google Algoritam i koje varijable koristi. Upravljanje tro?kovima u kontrolingu – 15. rujna 2016., Zagreb Tro?kovima se mora upravljati, a ne ih samo rezati. Na temelju ?vrstih ekonomskih znanja, kontroling procjenjuje koje poslovne poteze treba poduzimati kako bi se ispravile nepravilnosti i postigli ?eljeni rezultati. Na temelju prakti?nih znanja, kontroleri lak?e mogu razumjeti metode kojima se upravlja tro?kovima. Ovaj seminar vrlo prakti?no opisuje kontrolerski na?in razmi?ljanja pri dono?enju odluka koje imaju utjecaj na tro?kove. Izrada investicijske studije/studije izvedivosti – 15. i 16. rujna 2016., Zagreb Seminar je koncipiran kao prezentacija osnovnih koraka pri planiranju i izradi investicijskih projekata te metoda ocjena projekata. Seminarom ?e se nastojati informirati polaznike o metodama i alatima za planiranje investicijskih projekata, analizu nov?anih tokova projekta, ocjenu profitabilnosti projekata te dono?enje investicijskih odluka o prihvatljivosti samog projekta od strane potencijalnih investitora. Strate?ko upravljanje ljudskim resursima – 23. rujna 2016., Zagreb Seminar je zami?ljen kao kombinacija predavanja i obrade prakti?nih primjera tijekom koje ?e polaznici, na temelju prakti?nih primjera, imati priliku svladati i primijeniti osnovne funkcije za upravljanje ljudskim resursima te na taj na?in jasnije prezentirati kriterije za dono?enje kvalitetnih strate?kih odluka. Sve teme bit ?e obra?ene kroz konkretne primjere iz prakse, uz interaktivno sudjelovanje polaznika. Kako izraditi CBA analizu (analizu koristi i tro?kova) – 28. i 29. rujna 2016., Zagreb Ulaskom Hrvatske u ?lanstvo EU otvorile su se brojne mogu?nosti sufinanciranja projekata sredstvima Kohezijskog i strukturnih fondova. Kako bi se ?to uspje?nije iskoristile dostupne financijske potpore, potrebno je pripremiti slo?enu projektnu dokumentaciju. Klju?ni dokument u pripremi takvih projekata predstavlja studija izvodivosti te analiza koristi i tro?kova, u kojoj se detaljno i po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i tro?kovi projekta te se demonstrira njegova opravdanost za financiranje iz EU fondova. Google Analytics-analiza uspje?nosti web sjedi?ta – 30. rujna 2016., Zagreb Google Analytics radionica upoznat ?e polaznike s osnovama rada s besplatnim alatom za pra?enje statistike posje?enosti web stranice. Nakon kra?eg teorijskog dijela i pregleda razvoja alata za pra?enje posje?enosti web sjedi?ta, polaznici ?e upoznati sve mogu?nosti Google Analytics alata i njegovih izvje?taja. Google Analytics radionica sastoji se od teorijskog predavanja, a kroz kratak pregled razvoja analiti?kih alata, polaznici ?e biti upoznati s osnovnom terminologijom analiti?kih alata. Strate?ko upravljanje prodajom – 30. rujna 2016., Zagreb Cilj seminara jest izgradnja i razvoj profesionalne prodajne organizacije, kao i omogu?iti polaznicima da dobiju '?iru' sliku o tr?i?tu i prodajnoj organizaciji te uvid u elemente koje trebaju razvijati u budu?em radu. Kod polaznika ?e se razvijati znanja i vje?tine potrebne za strate?ko planiranje prodaje te pokazati kako lak?e procjenjivati potencijal kupaca za budu?e ostvarenje rezultata i smanjiti vrijeme potrebno za dobivanje novih poslova i kupaca, kao i izabrati prave kriterije za odre?ivanje prioriteta u pristupu postoje?im i potencijalnim kupcima. Tijekom programa polaznici ?e primijeniti alate i metode na konkretnim slu?ajevima iz prakse. Prodajna analiza i alati za mjerenje rezultata prodaje – 5. listopada 2016., Zagreb Cilj seminara je upoznati najva?nije alate u mjerenju rezultata prodaje – analizi kupaca, tr?i?nih segmenata, proizvoda i cjelokupnog asortimana, a koristit ?e se konkretni primjeri iz prakse. Polaznici ?e nau?iti jednostavne, ali vrlo korisne metode koje se uspje?no koriste u odre?ivanju uvjeta prodaje, nabave, rokova i na?ina pla?anja. Tako?er, nau?it ?e prepoznati rentabilne proizvode, profitabilne odjele, dobre i lo?e marketin?ke odluke, kao i upravljati kupcima te upoznati koliko je zna?ajno upoznati poslovanje konkurenata i na temelju globalne slike tr?i?ta reagirati ?to br?e i kvalitetnije. Konferencije Lideri za lidere U organizaciji tvrtki Mirakul i Motivacijski govornik do sada su odr?ane dvije konferencije Lideri za lidere, koje okupljaju vode?e regionalne managere, poduzetnike i uspje?ne ljude iz svih podru?ja ljudskog djelovanja te otkrivaju kako lideri razmi?ljaju, koje karakteristike ih determiniraju te kako postati najbolji u poslu kojim se bavite. Prva konferencija Lideri za lidere odr?ana je u Hotelu Westin Zagreb 16. svibnja 2014. godine s temom 'STRATEGIC MANAGEMENT, LEADERSHIP & LIFE BALANCE', dok je ovogodi?nja konferencija odr?ana tako?er u Westinu 8. svibnja, s temom ‘BUSINESS TRENDS, INNOVATIONS & GROWTH’. Sve detaljne informacije i fotografije s odr?anih konferencija mo?ete prona?i na slu?benoj web stranici konferencije: www.liderizalidere.eu. Pro?la izdanja ?asopisa >>> 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 TEMA BROJA Poslovni softver MJESEC travanj 2016. BROJ 69 TEMA BROJA EU fondovi MJESEC velja?a 2016. BROJ 68 TEMA BROJA Poduzetni?ke zone MJESEC studeni 2015. BROJ 66 TEMA BROJA Poduzetni?ki management MJESEC rujan 2015. BROJ 65 TEMA BROJA Upravljanje projektima MJESEC lipanj 2015. BROJ 64 TEMA BROJA Financije MJESEC travanj 2015. BROJ 63 TEMA BROJA EU fondovi MJESEC velja?a 2015. BROJ 62 TEMA BROJA Hrvatsko gospodarstvo u 2015. MJESEC prosinac 2014. BROJ 61 TEMA BROJA Poduzetni?ke zone MJESEC studeni 2014. BROJ 60 TEMA BROJA Odnosi s javno??u MJESEC rujan 2014. BROJ 59 TEMA BROJA Javna nabava MJESEC lipanj 2014. BROJ 58 TEMA BROJA Financije MJESEC travanj 2014. BROJ 57 TEMA BROJA Liderstvo MJESEC velja?a 2014. BROJ 56 TEMA BROJA Hrvatsko gospodarstvo u 2014. MJESEC prosinac 2013. BROJ 55 TEMA BROJA Poduzetni?ke zone MJESEC studeni 2013. BROJ 54 TEMA BROJA Poslovno planiranje MJESEC rujan 2013. BROJ 53 TEMA BROJA Znanstvena zajednica i gospodarstvo MJESEC lipanj 2013. BROJ 52 TEMA BROJA Financije MJESEC travanj 2013. BROJ 51 TEMA BROJA Integrirana marketin?ka komunikacija MJESEC velja?a 2013. BROJ 50 TEMA BROJA Hrvatsko gospodarstvo u 2013. MJESEC prosinac 2012. BROJ 49 TEMA BROJA Poduzetni?ke zone MJESEC studeni 2012. BROJ 48 TEMA BROJA Revizija i financijsko savjetovanje MJESEC rujan 2012. BROJ 47 TEMA BROJA Inovacije MJESEC lipanj 2012. BROJ 46 TEMA BROJA Financije MJESEC travanj 2012. BROJ 45 TEMA BROJA Izvoz MJESEC velja?a 2012. BROJ 44 TEMA BROJA Hrvatsko gospodarstvo u 2012. MJESEC prosinac 2011. BROJ 43 TEMA BROJA Poduzetni?ke zone MJESEC studeni 2011. BROJ 42 TEMA BROJA Internet marketing MJESEC rujan 2011. BROJ 41 TEMA BROJA Poslovni bonton MJESEC lipanj 2011. BROJ 40 TEMA BROJA Financije MJESEC travanj 2011. BROJ 39 TEMA BROJA EU fondovi MJESEC velja?a 2011. BROJ 38 TEMA BROJA Hrvatsko gospodarstvo u 2011. godini MJESEC prosinac 2010. BROJ 37 TEMA BROJA Event management MJESEC studeni 2010. BROJ 36 TEMA BROJA Financijski proizvodi za poduzetnike MJESEC rujan 2010. BROJ 35 TEMA BROJA Poduzetni?ke potporne institucije MJESEC lipanj 2010. BROJ 34 TEMA BROJA Brandovi MJESEC travanj 2010. BROJ 33 TEMA BROJA Upravljanje kvalitetom MJESEC velja?a 2010. BROJ 32 TEMA BROJA Hrvatsko gospodarstvo u 2010. MJESEC prosinac 2009. BROJ 31 TEMA BROJA Business intelligence MJESEC studeni 2009. BROJ 30 TEMA BROJA Poslovni softver MJESEC rujan 2009. BROJ 29 TEMA BROJA Poduzetni?ke potporne institucije MJESEC lipanj 2009. BROJ 28 TEMA BROJA Telekomunikacije MJESEC travanj 2009. BROJ 27 TEMA BROJA Financije MJESEC velja?a 2009. BROJ 26 TEMA BROJA Dru?tveno odgovorno poslovanje MJESEC prosinac 2008. BROJ 24/25 TEMA BROJA Financijski proizvodi za poduzetnike MJESEC studeni 2008. BROJ 23 TEMA BROJA Brandovi MJESEC listopad 2008. BROJ 22 TEMA BROJA Upravljanje ljudskim resursima MJESEC rujan 2008. BROJ 21 TEMA BROJA Europski fondovi i programi MJESEC srpanj 2008. BROJ 19/20 TEMA BROJA Upravljanje financijama MJESEC lipanj 2008. BROJ 18 TEMA BROJA Poslovni softver MJESEC svibanj 2008. BROJ 17 TEMA BROJA Team building MJESEC travanj 2008. BROJ 16 TEMA BROJA Financiranje malih i srednjih tvrtaka MJESEC o?ujak 2008. BROJ 15 TEMA BROJA Poslovna informatika MJESEC velja?a 2008. BROJ 14 TEMA BROJA Brandovi MJESEC prosinac 2007. BROJ 12/13 TEMA BROJA Poslovni domjenci MJESEC studeni 2007. BROJ 11 TEMA BROJA Upravljanje ljudskim resursima MJESEC listopad 2007. BROJ 10 TEMA BROJA Poslovna informatika MJESEC rujan 2007. BROJ 9 TEMA BROJA Nekretnine MJESEC srpanj 2007. BROJ 7/8 TEMA BROJA Investicijski fondovi MJESEC lipanj 2007. BROJ 6 TEMA BROJA Poslovni ru?kovi MJESEC svibanj 2007. BROJ 5 TEMA BROJA Tr?i?te kapitala MJESEC travanj 2007. BROJ 4 TEMA BROJA Poslovno odijevanje MJESEC o?ujak 2007. BROJ 3 TEMA BROJA Internet marketing MJESEC velja?a 2007. BROJ 2 TEMA BROJA Naplata potra?ivanja MJESEC prosinac 2006 BROJ 1 Novosti 18. 07. 2016. | Mirakul Akademija – poseban popust za prijave do 31.08.2016.! Upisom na Mirakul Akademiju polaznici ostvaruju znatnu u?tedu od pribli?no 30% u odnosu na ukupnu cijenu pojedina?nih seminara iz programa, dobivaju sveobuhvatno znanje i vje?tine iz odre?enog podru?ja poslovanja te postaju stru?njaci spremni samostalno voditi i najzahtjevnije projekte. Polaznici ?e u sklopu predavanja, uz standardne radne materijale, dobiti brojne studije slu?aja, ekspertizu i savjete od predava?a koji su vode?i hrvatski stru?njaci u svom podru?ju i klju?ne osobe tvrtki u kojima su zaposleni. Upisi novih generacija na vi?emjese?ne programe su zapo?eli – prijavite se do 31.08.2016. i ostvarite DODATAN POPUST OD 15% na sve Mirakul Akademije, uklju?uju?i i novu Financijsku Akademiju! [+] Pro?itaj vi?e... 11. 07. 2016. | Najava seminara i edukacijskih programa za jesen 2016. U nastavku Vam dostavljamo pregled programa Mirakul Edukacijskog centra koji smo pripremili za jesen 2016. godine. Osim jednodnevnih i dvodnevnih seminara, ve? niz godina organiziramo vi?emjese?ne specijalisti?ke programe vezane uz Internet marketing, HR management, Prodaju, Community management te pripremu i provedbu projekata za EU fondove, koji polaznicima pru?aju sveobuhvatna znanja iz podru?ja njihovog interesa. Ove jeseni ?emo upisati i prvu generaciju novog, vi?emjese?nog programa ‘Financijska Akademija’, koja ?e uz ostale na?e programe osigurati aktualna znanja polaznicima koji ?ele oja?ati i pobolj?ati svoje financijske kompetencije kroz dodatno ulaganje u obrazovanje. [+] Pro?itaj vi?e... 13. 06. 2016. | Kako iz Hrvatske prodavati putem Interneta? Iako je u globalnim okvirima Hrvatska sa svojih 4,2 milijuna stanovnika iznimno malo tr?i?te, ona je svima onima koji ovdje ?ele prodavati putem Interneta i zanimljiva: sukladno izvje?taju Ecommerce Europe iz 2014. godine, svaki je tre?i stanovnik Hrvatske u toj godini obavio barem jednu kupnju na Internetu, a vrijednost B2C prometa dosegnula je 280 milijuna eura. Sve o koracima koje morate pro?i na putu prema uspje?nom web shopu pro?itajte u Temi broja E-commerce, u lipanjskom izdanju BIZdirekta, posljednjem prije ljetne stanke. [+] Pro?itaj vi?e... Newsletter Ukoliko se ?elite informirati o uslugama i doga?ajima koje organizira tvrtka Mirakul molimo prijavite se na na? newsletter. Prijava na newsletter O nama Tim Partneri Linkovi Press kit Galerija Novosti Arhiva BIZdirekt Impressum Distribucija i profil primatelja Cjenik ogla?avanja MediaKIT Arhiva Edukacijski centar Akademija Najave seminara Arhiva odr?anih seminara Prijavnica Kontakt Eventi BIZparty Reference Karijera Prijava za posao Otvoreni natje?aji Kontakt Impressum | Pravne napomene | Newsletter Copyright @ 2016 Mirakul d.o.o. Sva prava zadr?ana.

mirakul.hr Whois

Domain Name: MIRAKUL.HR